Zamezení úniku plynů a zajištění stability v okolí zasypané svislé jámy injektáží


V Ostravsko-karvinském revíru se v souvislosti s likvidací těžby v Ostravské dílčí pánvi projevují specifické problémy ve spojení s výstupem metanu z opuštěných důlních děl na povrch. Vznikají výbušné koncentrace CH4 v okolí starých likvidovaných jam. Oblast je velmi hustě zastavěná městskou zástavbou a průmyslovými podniky.
V rámci útlumu dolů v Ostravské části tohoto uhelného revíru se provedla dlouhodobá stabilizace ústí jam, aby nemohlo dojít k náhlému poklesu výplně jámy a aby byl kontrolovatelně odváděn důlní plyn (CH4 ) přes potrubí do volného ovzduší a zabránilo se migraci plynu do okolí na povrchu a tím případně do okolních budov. Vzhledem k plynotěsnosti polyuretanových pryskyřic pro CH4, byly při stabilizaci ústí jam Vilém, Jindřich, Josef a Muglinovská aplikovány systémy GEOPUR 082/ 230.

Injektáž ústí jámy Vilém.

Vyústění této jámy se nachází v současném kolejišti u bývalého Dolu Zárubek. Celé kolejiště je položeno na násypech z haldoviny o mocnosti cca 3 m. Ukončení jámového zdiva se dle průzkumu nachází v hloubce 3 m od úrovně kolejiště, větrné kanály a únikový kanál z jámy pak v hloubce dna cca 6 m.
Injektoval se kruhový prstenec o poloměru 5,8 m, široký cca 1,9 m do hloubky 8 m od úrovně kolejiště. Tento prstenec tvoří geokompozit vytvořený z haldoviny a z polyuretanové hmoty aplikované do zeminy přes zatlačené injektážní jehly z ocelových trubek 50/42 mm do hloubky 8 m.
Při injektáži opěrné zdi došlo rovněž k proinjektování zásypů větrných kanálů a únikového kanálu a k jejich vyplnění polyuretanovou hmotou pro případ, že byl jejich zásyp v minulosti proveden nedostatečně.
Po ukončení injektáží se zhotovila krycí deska povalu o tloušťce 50 cm z betonu B 20 slabě vyztuženého svařovanou mřížovinou. Do této desky se osadilo ocelové potrubí Dn 600 mm pro kontrolu zásypu jámy a případné dosypávání a dále odvětrávací potrubí Dn 300 mm. Ochranu povrchu desky zajišťuje nástřik polyuretanové pryskyřice, která je plynotěsná pro CH4 a má na tuto vlastnost atest.
Toto alternativní řešení bylo rovněž investičně méně náročné, v nákladech je možno uvažovat s úsporou ve výši 20 - 30 % proti původnímu projektovanému řešení. Celkem bylo při realizaci těchto prací použito 21000 kg polyuretanových injektážních hmot Geopur.