Zpevňování a utěsňování sypaných hrází

V poslední době se začínají polyuretanové injektážní systémy a injektážní technologie úspěšně aplikovat na vodní stavby v zaplavovaných územích. Tyto stavby jsou výrazně zatěžovány destrukčními silami, které vyvozuje proudící voda. Vodní stavby ve vodních tocích nebo ochranné hráze trpí působením vodního proudu a neustále kolísající hladiny spodní vody. Negativně působí i biologické a chemické znečištění vod. V případě povodní může poškození objektů dosahovat katastrofických rozměrů.

Situace, stavidlo Határmenti, řeka Zagyva:
V období katastrofálních povodní na řece Tisza v měsících únoru a březnu roku 2001 se projevily intenzívní průsaky vod v okolí stavidla Határmenti na řece Zagyva u města Szolnok. Hrází prochází betonová tělesa s dvěma vnitřními otvory 120x120 cm. Intenzívní průsaky ohrožovaly stabilitu hráze. Při vyhlášeném 3. stupni povodňové aktivity se na hrázích smí zdržovat pouze obslužný personál. Provádění prací a vstup nepovolaným je pouze na zvláštní povolení. Navíc v důsledku záplav byl v Maďarsku vyhlášen stav obecného ohrožení. V této komplikované situaci jsme byli vyzvání k okamžitému podání návrhu řešení na utěsnění tělesa hráze v okolí stavidla. Návrh řešení byl vypracován v průběhu dvou dní. Bylo navrženo utěsnění vnější injektáží na návodní straně hráze pomocí zarážených injektážních jehel.

Realizace injektážních prací:
Povolení k provádění prací bylo vydáno ředitelstvím povodí střední Tiszy v Szolnoku pouze na 1 den 28.3.2001. Práce byly prováděny ve spolupráci s maďarskými firmami.

Postup prací:
Práce na lokalitě byly zahájeny v 7.00 hod. Po přípravě techniky se zahájily práce na zatlačení injektážních sond. Zatlačení první sondy bylo signálem k okamžitému zahájení injektážních prací. Celkem bylo realizováno 9 injektážních sond. Injektáže se prováděly postupně v jednotlivých sondách. K úplnému zastavení přítoků došlo v 17 hod. Práce byla úspěšně ukončena. Celkem bylo spotřebováno 600 kg polyuretanové hmoty typu Geopur 082/350. Tato úspěšná aplikace ve stavu vrcholné nouze podmínila rozhodnutí o několik dalších zakázkách