Ve stavebnictví, hornictví a dalších oborech se v posledních letech dobře osvědčují injektáže chemickými materiály, kterých lze samostatně nebo v kombinaci s jinými metodami (kotvení apod.) použít při řešení celé řady geotechnických problémů, jako například při:
  • sanaci havárií na vodních dílech - kdy dochází k intenzivnímu průtoku vody tělesem hráze
  • sanaci sesuvů, svahů, silničních a železničních těles
  • sanaci poškozených staveb v záplavových územích - konstrukcí, mostů, pilířů mostů, břehů, opěrných stěn, poškozených hrází, průsaků
  • průtocích vod povodňovou hrází
  • sanaci skalních stěn
  • ekologických haváriích - průsaky kontaminantů z úložišť
  • havárii jámových stvolů, důlních děl a výronů plynů
  • zastavování přítoků vod do podzemních prostor, tunelů apod.
  • poškození staveb - podchycení základů, podzákladí a zdiva budov
  • obnově porušených izolací podzemních staveb
Příklady praktických aplikací polyuretanových hmot při řešení různých geotechnických problémů uvádíme níže:

Vrtné jádro z proinjektované mostní konstrukce
pro zvětšení klikněte na obrázek

Mikroskopické zobrazení proinjektované mikrotrhliny
pro zvětšení klikněte na obrázek